ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepassingsgebied
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten aangeboden door Flywel. De opdrachtgever ontvangt deze voorwaarden bij zowel de offerte, als bijlage aan de overeenkomst en bij de facturen. Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de opdrachtgever kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.
1.2. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.
1.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk werden overeengekomen. 

Artikel 2. Offerte en overeenkomst
2.1. De door Flywel gemaakte offertes zijn gedurende 30 dagen geldig, daarna hebben zij louter een informatieve waarde.
2.2. Alle vermelde prijzen zijn nettoprijzen exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten, verschuldigd bij de (op)levering of nadien, vallen ten laste van de opdrachtgever.
2.3. De offerte is enkel van toepassing op de opdracht zoals aangegeven en brengt geen enkele verbintenis voor toekomstige opdrachten met zich mee.
2.4. Een overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever en ondertekening van de offerte en de voorliggende algemene voorwaarden. 

Artikel 3. Termijnen, overmacht en meerwerk
3.1. De opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen in de offerte gelden slechts ten indicatieven titel. Het overschrijden van de voorziene uitvoerings- of leveringstermijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van Flywel, de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen. Elke vertraging in de uitvoering waarvan Flywel kennis zou krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de opdrachtgever. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.
3.2. Wanneer Flywel, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft Flywel het recht om de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekend schrijven aan de opdrachtgever met melding van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. Flywel zal in dit geval geen enkele schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd zijn. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamhedenstoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet leveringen van materialen en halffabricaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de opdracht en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief. 3.3. Indien met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen is, dan zal deze slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten. Aanvullende opdrachten en diensten vallen buiten de overeenkomst en worden automatisch aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 

Artikel 4. Betalingsmodaliteiten
4.1. Alle facturen zijn te betalen via overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer.
4.2. De facturen zijn betaalbaar binnen de 21 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum.
4.3. Alle klachten betreffende de facturen of de geleverde producten/diensten moeten binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven overgemaakt worden. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.
4.4. Bij gebrek aan betaling binnen de 30 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een intrest gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt en met een minimum van 12 % per jaar. Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur een maand na de vervaldag, na schriftelijke ingebrekestelling, een eenmalige forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn t.b.v. 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 125 euro. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, tijdverlies, boekhoudkundige moeilijkheden en gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag.
4.5. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.
4.6. Bij niet (tijdige) betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen behoudt Flywel zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. De opdrachtgever kan zich in dit geval niet beroepen op schadevergoedingen.
4.7. Totdat de opdrachtgever volledig en definitief heeft betaald, behoudt Flywel het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de opdrachtgever.
4.8. De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie (hetzij minnelijk, hetzij gerechtelijk), staking van betaling – zelfs niet officieel vastgesteld – of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de opdrachtgever, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde diensten en goederen onmiddellijk opeisbaar zijn.
4.9. Flywel behoudt zich het recht voor iedere verdere werkzaamheid voor de gefactureerde definitief te staken of op te schorten tot zolang vervallen facturen zijn betaald en dit zowel voor wat de hoofdsom betreft als de punten 4.2. & 4.4 bedoelde bedragen. Staken of opschorting moet vooraf niet worden meegedeeld. 

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1. Flywel is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken.
5.2. Flywel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken.
5.3. De aansprakelijkheid van Flywel is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde. 

Artikel 6: Promotie. 6.1.
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Flywel de vrijheid om de opdracht te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. 

Artikel 7. Overige bepalingen  
7.1. Zowel Flywel als de opdrachtgever aanvaarden elektronische communicatie (bijv. e-mail) als bewijsmiddel.
7.2. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel gebracht. Kosten van eventuele ingebrekestelling of aanmaning zullen ten laste zijn van de gefactureerde. 

Artikel 8: Voorwaarden tot uitvoeren van vluchten met een onbemand vliegtuig (drone-RPAS)
8.1. De piloot heeft ter plaatse altijd het recht om niet op te stijgen als hij acht dat de veiligheid van zijn crew, de klant, derden, het materiaal van Flywel of eigendommen rondom het terrein door deze operaties in gevaar komen.
8.2. Flywel is verzekerd mocht er materiële schade zijn aan eigendommen rond het operationeel gebied, aan derde of het materiaal van Flywel die een gevolg zijn van deze operaties.
8.3. Op voorhand worden de weerberichten geconsulteerd (websites) en met die data wordt met de klant besproken of er wel dan niet gevlogen wordt.
8.3.1. Er wordt niet gevlogen als de windsnelheid gelijk is aan, of hoger is dan 9m/s, 5 Beaufort of 32Km/h. Ter plaatse wordt er ook een windmeting gedaan en genoteerd in de ‘on-site checklist’.
8.3.2 Er wordt niet gevlogen als het regent, sneeuwt, hagelt,…
8.3.3. Er wordt niet gevlogen als de meteorologische omstandigheden zo zijn dat er ijsvorming op de RPAS (drone) kan ontstaan.
8.3.4. Er mag niet gevlogen worden als de omgevingstemperatuur onder -5°C of boven 35°C bedraagt.
8.4.5. Er wordt niet gevlogen als het zicht door de mist belemmerd wordt (VLOS).
8.3.6 De maximum afstand tussen de piloot en de RPA (drone) is 400m. Is deze afstand door meteorologische omstandigheden kleiner, dan is de afstand piloot en de RPA 2/3 afstand van de op dat moment maximale zicht.
8.3.7 Er wordt niet gevlogen als de KP index (geo-magnetische storingen) hoger is dan 4. 

Artikel 9: Aanvragen van goedkeuringen
9.1 Flywel is geheel afhankelijk van het beslissingsrecht van het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) inzake de goedkeuring van vluchtoperaties met matig en hoog risico.
9.2. Elke operatie wordt zorgvuldig uitgewerkt en geëvalueerd. Met deze informatie wordt een aanvraag ingediend bij het DGLV om een toestemming of toelating te verkrijgen.
9.3. Flywel respecteert de separatie- en voorrangsregels met de bemande luchtvaart. Indien er prioriteit moet gegeven worden aan andere luchtvaartuigen, zal Flywel onmiddellijk uitwijken en indien nodig de vluchtoperatie bijsturen. 

Artikel 10:
De beelden of data (video of foto’s) die voortvloeien uit de opdracht van de vlucht kunnen alleen gebruikt worden voor de initiële vooraf bepaalde wettige doeleinden en deze worden niet langer bewaard dan nodig. 

Artikel 11: gegevensverwerking
11.1. De opdrachtgever is, na het afleveren van de beelden of data (video of foto’s) door Flywel, de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking hiervan. Flywel kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor het incorrect gebruik of misbruik van deze beelden door de opdrachtgever of anderen die de beelden verwerken voor de opdrachtgever.